Penetrationstest – Testa säkerheten

Hem / Pen tester

Penetrationstester, ofta förkortade som "pen tester", är en avgörande komponent inom cybersäkerhet som används för att utvärdera en organisations sårbarheter. Pen tester ger värdefull insikt i hur företagets system kan utnyttjas av angripare och hjälper till att förhindra verkliga hot.

Vad är pen test?

Pen test är en auktoriserad och kontrollerad process där en organisation eller företag anlitar en eller flera säkerhetsexperter för att försöka att penetrera eller bryta sig in i sina egna datorsystem, nätverk, applikationer eller infrastrukturer. Syftet med ett penetrationstest är att identifiera och bedöma sårbarheter och säkerhetsbrister i systemet innan skadliga aktörer kan utnyttja dem.

Auktoriserat och lagligt

Ett penetrationstest är auktoriserat och genomförs med organisationens godkännande. Det är viktigt att alla parter är medvetna om testet för att undvika förväxlingar med verkliga attacker.

Simulerar attacker

Under ett penetrationstest försöker säkerhetsexperterna att agera som potentiella angripare. De använder olika tekniker och verktyg för att identifiera sårbarheter och testa systemets motståndskraft mot intrångsförsök.

Identifierar och rapporterar sårbarheter

Om sårbarheter eller brister upptäcks dokumenteras de noggrant och rapporteras till organisationen. Rapporten kan inkludera detaljer om sårbarheterna, deras allvarlighetsgrad och rekommendationer för åtgärder.

Riskbedömning

Baserat på resultaten av penetrationstestet kan organisationen bedöma riskerna och prioritera åtgärder för att förbättra säkerheten.

Förbättrar säkerhet

Efter att sårbarheter har identifierats kan organisationen vidta åtgärder för att förbättra systemets säkerhet och minska risken för verkliga attacker.

Så fungerar ett pen test

Ett pen test fungerar som en kritisk del av en organisations säkerhetsstrategi. Här är en översikt över hur denna viktiga säkerhetspraxis fungerar:

  • Planering och förberedelse: Innan testet börjar, definieras målen och omfattningen av testet. Kontrakt och avtal mellan testaren och organisationen etableras.
  • Informationssamling: Testaren samlar in information om målsystemet, inklusive IP-adresser, nätverkskonfigurationer och eventuell tidigare sårbarhetsinformation.
  • Välj hur testet ska genomföras White box, black box och grey box är tre olika nivåer av penetrationstestet. De olika nivåerna avser den informationen som testaren har tillgång till när systemet ska testas. Black box innebär att testet utförs utan förkunskap, white box ger testaren full insyn i systemet och grey box ger testaren viss insyn men inte fullständig information.
  • Scanning: Genom att använda specialiserade verktyg skannar testaren målsystemet för att identifiera öppna portar och potentiella sårbarheter.
  • Intrångsförsök: Testaren försöker aktivt utnyttja sårbarheter som upptäckts under skanningsfasen för att se om det är möjligt att bryta sig in i systemet eller nätverket.
  • Förhållningsregler och etik: Under hela testet följer testaren strikta etiska riktlinjer för att säkerställa att ingen skada orsakas och att all verksamhet är laglig.
  • Dokumentation och rapport: Testaren dokumenterar noggrant alla aktiviteter, funna sårbarheter och inträffade händelser. En slutrapport med resultat och rekommendationer skapas.
  • Åtgärder och reparationer: Organisationen tar åtgärder för att åtgärda de identifierade sårbarheterna och stärka sin säkerhet.
  • Utvärdering och uppföljning: Efter testet utvärderar organisationen resultaten och följer upp med eventuella ytterligare åtgärder för att förbättra sin säkerhet.

När behöver man utföra pen tester?

Pen tester bör utföras regelbundet och i olika situationer för att säkerställa en organisations säkerhet. Här är några vanliga scenarier när pen tester är värdefulla:

Efter stora systemförändringar

När en organisation gör betydande förändringar i sitt IT-infrastruktur, som att implementera nya system, uppdatera mjukvara eller lägga till nya nätverkskomponenter, är det en god praxis att utföra penetrationstester för att säkerställa att inga nya sårbarheter har introducerats.

Regelbundna kontroller

Penetrationstester bör genomföras som en del av organisationens regelbundna säkerhetskontroller, som en årlig eller halvårlig process. Detta hjälper till att upptäcka och åtgärda nya sårbarheter som kan ha uppstått sedan den senaste testen.

Före produktionsstart

Innan en ny webbplats, programvara eller applikation sätts i produktion, är det viktigt att utföra penetrationstester för att identifiera och åtgärda sårbarheter som annars kan utnyttjas när systemet är i drift.

Efter en säkerhetsincident

Om en organisation har drabbats av en säkerhetsincident, som en dataintrång eller ett hackerangrepp, bör penetrationstester utföras för att fastställa hur angriparen lyckades och förhindra liknande incidenter i framtiden.

Som en del av utbildning och medvetenhet

Penetrationstester kan också användas som ett utbildningsverktyg för att öka medvetenheten om säkerhetsrisker bland organisationens personal. Det kan vara en ögonöppnande upplevelse att se hur en angripare kan utnyttja sårbarheter.